Koalicja dla ZwierzątKoalicja dla Zwierząt
   Kto zebrał najwięcej? Ustawa i podpisy - najczęstsze pytania 
Strona głównaDlaczego jest źleKoalicjanciNasze schroniskaPomysłyLinkiKontakt
Załącznik do Uchwały Nr VI/42/07
Rady Miasta Szczecinek
z dnia 26.02.2007 r.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH
NA TERENIE MIASTA SZCZECINEK.
KIERUNKI POLITYKI MIASTA WOBEC PROBLEMU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT DOMOWYCH


 
§1
 1. Określa się następujące cele miejskiego programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt domowych:
  1. Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym z terenu Miasta;
  2. Zmniejszenie populacji bezdomnych zwierząt;
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta;
  4. Edukacja mieszkańców Miasta w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt;
 2. §2
 3. Realizacja założonych celów.
  1. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom realizowane będzie poprzez:
   1. zbieranie bezdomnych psów i innych zwierząt prowadzone będzie przez Straż Miejską, Policję, Straż Pożarną, Weterynarzy oraz organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia zwierząt oraz nie zadający im cierpienia;
   2. zebrane z terenu Miasta zwierzęta bezdomne, zgubione, wałęsajace się, pozostające bez właściciela zostaną umieszczone w tymczasowym Pogotowiu dla bezdomnych zwierząt - przytulisku do czasu wybudowania schroniska docelowego;
   3. zbieranie bezdomnych zwierząt będzie prowadzone za pomocą specjalistycznego sprzętu, który nie będzie stwarzał zagrożenia dla życia i zdrowia zbieranych zwierząt oraz nie będzie zadawał im cierpienia;
   4. umożliwienie przekazania pod tymczasową opiekę Miasta zwierząt, które w wyniku wypadków losowych (zgon właściciela, długotrwały pobyt w szpitalu itp.) utraciły właściciela;
   5. zapewnienie opieki lekarsko- weterynaryjnej, schronienia i wyżywienia bezdomnym zwierzętom zebranym z terenu Miasta oraz zwierzętom, które utraciły właściciela w działającym Pogotowiu - Przytulisku, a następnie w docelowym schronisku;
   6. poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt bezdomnych przebywających tymczasowo pod opieką Miasta;
   7. uruchomienie w Urzędzie Miasta oraz całodobowo w Komendzie Straży Miejskiej przy ul.Wiejskiej 4 w Szczecinku punktu informacyjnego d/s interwencji w sprawach: zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom, uwalniania zwierząt z pułapek, udzielania pomocy lekarsko- weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, których właścicieli nie ustalono, przyjmowanie zgłoszeń o błąkających się zwierzętach itp.
   8. opracowanie mapy kocich gniazd - największych skupisk kotów wolno żyjących na terenie miasta w celu zapewnienia im opieki i ograniczenia ich rozrodczości.
  2. Zmniejszenie populacji zwierząt bezdomnych poprzez:
   1. Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie opieki nad zwierzętami i humanitarnego traktowania zwierząt;
   2. Wykonywanie na koszt Miasta sterylizacji i kastracji zwierząt bezdomnych pozostających pod tymczasową opieką Miasta przed przekazaniem ich nowym włascicielom;
   3. Współpracę ze społecznymi opiekunami kotów wolno żyjących w zakresie ograniczenia ich rozrodczości- usypianie ślepych miotów i sterylizacja na koszt Miasta do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku;
   4. Umożliwienie bezpłatnego usypiania ślepych miotów właścicielom suk pod warunkiem natychmiastowej sterylizacji suk na koszt właściciela lub Miasta dla osób które złożą stosowne zaświadczenie o niskich dochodach, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku;
   5. Utworzenie i prowadzenie rejestru społecznych opiekunów kotów tzw. podwórkowych oraz udzielanie opiekunom wszechstronnej pomocy.
  3. Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Miasta poprzez:
   - nałożenie obowiązków na osoby utrzymujące zwierzęta domowe, wynikających z uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinek ( Uchwała Rady Miasta Nr XXXIX/361/06 z dnia 05 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Szczecinka).
  4. Edukacja mieszkańców Miasta Szczecinek w zakresie humanitarnego traktowania zwierząt realizowana będzie poprzez:
   1. zachęcenie nauczycieli w szkołach i przedszkolach z terenu Miasta do włączenia do treści programowych w dziedzinie ochrony środowiska, zagadnień związanych z humanitarnym traktowaniem zwierząt domowych oraz standardami opieki nad zwierzętami, potrzebą ograniczenia liczby zwierząt poprzez sterylizację i kastrację;
   2. współpraca z istniejącymi organizacjami pozarządowymi, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, oraz tworzenie korzystnych warunków do aktywizacji mieszkańców Miasta w ramach działalności w tego typu organizacjach;
   3. organizowanie konkursów, akcji, prelekcji dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta na temat humanitarnego traktowania zwierząt i zapobiegania ich bezdomności, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami.
 4. §3
 5. Źródła finansowania realizacji programu:
  1. W corocznym budżecie Miasta, będą uchwalane środki finansowe na realizacje zadań związanych z przeciwdziałaniem bezdomności zwierząt;
  2. W corocznym planie zadaniowym Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zostaną określone do sfinansowania zadania z zakresu edukacji ekologicznej w sferze humanitarnego traktowania zwierząt.
 6. §4
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Dla realizacji działań dotyczących ograniczania bezdomności zwierząt domowych Miasto może udzielać organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest przeciwdziałanie bezdomności zwierząt, pomocy w różnych formach, w szczególności w postaci:
   1. wsparcia finansowego;
   2. udostępnienia lokalu komunalnego na spotkania otwarte, których tematyką będzie walka z nadpopulacją zwierząt niechcianych;
   3. współpracy w pozyskiwaniu środków z innych źródeł;
   4. promocji podejmowanych działań, a zwłaszcza w środkach masowego przekazu;
   5. pomocy w nawiązywaniu kontaktów i współpracy w skali lokalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.
---------------------------
Uzupełnienie od Danuty Kadeli ze "Stowarzyszenia Przyjaciół Psa, Kota i nie tylko" ze Szczecinka:
 • w ramach programu działa tymczasowe pogotowie dla zwierząt, gdzie będą one przebywać do czasu wybudowania nowego schroniska; przetarg na budowę schroniska został ogłoszony 6 czerwca 2008 roku a przewidywane zakończenie 30 maja 2009.
 • sterylizowane są kocury i kotki wolno żyjące a także suki mieszkańców o niskich dochodach;
 • zarejestrowane jest 18 kocich gniazd, ich społeczni opiekunowie dostają dla kotów karmę a zwierzęta objęte są opieką weterynaryjną;
 • jest program czipowania psów; od psów zaczipowanych nie pobierane są opłaty ("podatki") od psów w wysokości 50 zł rocznie.
 • w 2008 roku koszt programu wyniósł 180 tys. zł, z czego miasto płaciło 150 tys. a 30 tys. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Materiały do pobrania:
 1. pełny tekst ustawy
 2. najważniejsze elementy
  ustawy
 3. plakaty akcji

baner
Koalicja dla Zwierząt          koalicja@koalicja.org.pl
generated by StatCounter